Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Tuneli, podzemni objekti » Detaljni prikaz
  

Nadstrešnica između tunela Javorova kosa i Pod Vugleš

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb
Lokacija: Autocesta Rijeka-Zagreb između tunela JAVOROVA KOSA i POD VUGLEŠ, Republika Hrvatska
Projektant: Zaing d.d., Zagreb
Razdoblje građenja: IV./2003. - VI./2003.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Radovi na gradnji NADSTREŠNICE izvedeni su na platou između tunela JAVOROVA KOSA i POD VUGLEŠ između stacionaža 55+555,50 i 55+590,50. Nalazi se u usjeku s pokosom 1:1. Na mjestima gdje je nasip viši od 10 m izvedena je berma širine 3 m, koju smo zaštitili valjanim betonom uz sidrenje radi osiguranja stabilnosti padina.

Svrha izvedbe Nadstrešnice je zaštita platoa međurazmaka tunela od nepovoljnih atmosferskih utjecaja, prije svega od udara vjetra i snježnih oborina, te prejake insolacije u ljetnom razdoblju. Zbog toga Nadstrešnica se pokrila poluprozirnim (zatamnjenim) polikarbonatnim pločama Lexan debljine 25 mm, a na uzdužnim pločama su zaštitni armiranobetonski zidovi (lamele) oblikovani prema dominantnim smjerovima vjetra na toj mikrolokaciji. Nadstrešnica je projektirana tako da ne ometa režim ventilacije tunela, niti zaprječava putove za evakuaciju u slučaju požara.

Nadstrešnica je ukupne tlocrtne veličine 66,18 x 45,00 m, izdužena u smjeru približno istokzapad, a sastoji se od dva uzdužna simetrična polja s lučnim krovovima. Visine vijenaca su 14,09 m -14,69 m od uređenog terena uz Nadstrešnicu, na nivou platoa (relativna visinska kota 0,00 je na 812,80 m.n.m.). Visinska kota tjemena lučnih krovova je +18.302.

Na razini platoa (tlocrtne veličine 43,30 x 42,00 m) Nadstrešnica se oslanja na tri uzdužna niza armiranobetonskih stupova visine 11,00 -11,60 m.

Vanjski nizovi stupova (sjeverni i južni) su ø 1,50 m, na osnim razmacima 10,60 m i 5,00 m (naizmjenično). Između njih su izgrađeni zaštitni armiranobetonski zidovi (lamele) (debljine 0,50 m, visine 7,00-7,60 m), oblikovani tako da štite od udara vjetra i nanosa snježnih oborina. Razmaci između zaštitnih zidova, međusobno i od stupova (0,61-1,38) služe kao putovi za evakuaciju. Na sjevernoj strani platoa izvedeno je proširenje za trafostanicu i kolni prilaz do nje, izgrađena su dvoja čelična vratna krila, koja se oblikom uklapaju u zaštitne zidove, a u slučaju potrebe mogu se otvoriti (pomoću vodilice u podu i posebnog okova) i omogućiti nesmetani kolni prolaz.

Srednji niz stupova sastoji se samo od dva armiranobetonska stupa ø 2,00 m, na razmaku 29,20 m, kako bi se u središnjem dijelu platoa omogućilo nesmetano zaokretanje i manipuliranje vozila u izvanrednim slučajevima.

U razini krovne konstrukcije (uzdužne armiranobetonske grede i čelični lučni nosači) Nadstrešnica se produžava nad portalima tunela i pokosima - istočno i zapadno od platoa - do bermi na visinskoj koti +10,20=823,00 i oslanja na armiranobetonske zidove visine 0,80 m.

Obrada površina izvršena je sljedećim postupcima:

  • betonske površine - svi nadzemni dijelovi armiranobetonske konstrukcije impregnirani su vodootpornim silikonskim premazom;
  • čelične konstrukcije - završni premaz poliuretanskim lakom sa svim predradnjama (priprema površine, radionička zaštita, temeljna zaštita, međuslojni premaz);
  • aluminijske konstrukcije-završni premaz poliuretanskim lakom sa svim predradnjama (priprema površine, temeljni premaz).

Odvodnja je riješena s 4 vertikale ø 150 mm i dvije vertikale ø 200 mm, s priključkom na betonski propust veličine 1,50/2,00 m, koji prolazi ispod Nadstrešnice.

Vertikale su predviđene od čeličnih cijevi, oličene temeljnom i završnom uljenom bojom. Odvod iz betonskog korita u osi Nadstrešnice izveden je od nehrđajućeg materijala ø 200 mm.

Temeljni razvod kanalizacije od vertikala do betonskih propusta izveden je od plastičnih kanalizacijskih cijevi.

Temeljni razvod odvodnih cijevi izveden je na niveliranoj i nabijenoj pješčanoj posteljici. Prije puštanja Nadstrešnice u upotrebu, kompletna kanalizacija je ispitana na funkcionalnost i vodonepropusnost, o čemu je izdan atest.

Na objektu Nadstrešnice izgrađeni su svi elektroinstalaterski radovi i gromobranska zaštita.

Radovi su izvođeni na vrlo skučenom prostoru uz prisutnost više izvoditelja i krupne mehanizacije (toranjska dizalica, autodizalice, teretna vozila s radnim platformama, bageri, kompresori, agregati, strojevi za humusiranje), što je iziskivalo dosta truda u koordinaciji i izvedbi radova.

Pri iskopu temelja koji su zadirali u pokose među tunelima došlo je do klizanja terena, što je uspješno sanirano.

Izvedba ovih radova tražila je veliki trud i iznimne sposobnosti u izvedbi i koordinaciji svih aktivnosti, što je omogućilo puštanje ove dionice Autoceste u promet u iznimno kratkom roku.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak