Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Tuneli, podzemni objekti » Detaljni prikaz
  

Hidrotehnički tunel Stupe

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Agencija Eko - Kaštelanski zaljev u ime i za račun Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Split
Lokacija: grad Split, predio Mostine - TTTS Stobreč, Republika Hrvatska
Projektant: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Razdoblje građenja: II./2000. – IV./2002.

KRATAK OPIS GRAĐENJA:

Hidrotehnički tunel s pripadajućim objektima izgrađen je u cilju transporta otpadnih voda sjevernog sliva Splita i Solina do uređaja za pročišćavanje STUPE. Transport otpadnih voda vrši se cjevovodom od dvije salonitne cijevi profila 1.200 mm. Ugovornu obvezu čini izgradnja sljedećih objekata:

SABIRNO OKNO u koje se prikupljaju vode iz 3 smjera i na siguran način ih usmjerava u dvije cijevi promjera 1.200 mm, u kojima će tečenje biti sa slobodnim vodnim licem. Unutar objekta ugrađuju se 2 leptirasta zatvarača promjera 1.200 mm kojima se može zatvoriti dotok u pojedinu cijev za slučaj kontrole ili eventualnog popravka cijevi.

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD OD SABIRNOG OKNA DO TUNELA "STUPE" s tri kontrolna okna čine dvije paralelne kanalizacijske cijevi promjera 1.200 mm, dužine 2 x 290 m.

HIDROTEHNIČKI TUNEL "STUPE" ima osnovnu funkciju omogućiti prolaz kanalizacijskim cijevima do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Dužina tunela iznosi 2.512 m. Poprečni presjek, ovisno o karakteristikama stijenske mase, od 16,78 m2 do 17,96 m2, a uzdužni nagib tunela iznosi 1 ‰.

ZAPADNA PORTALNA GRAĐEVINA omogućava pješački ulaz u tunel sa zapadne strane i služi za smještaj 2 ventilatora za provjetravanje tunela, kao i za spuštanje tereta do razine kolnika u tunelu.

TRAFOSTANICA "MOSTINE 4" služi za napajanje električnom energijom dijela tunela, ventilatora, sabirnog okna i dijela okolnoga gradskog područja.

ISTOČNA PORTALNA GRAĐEVINA u kojoj se vodovodne cijevi, koje dolaze iz tunela, spajaju na odgovarajuće cjevovode.

Za pristup sabirnom oknu i zapadnoj portalnoj građevini projektirana je PRISTUPNA CESTA dužine 290 m s priključkom na postojeću cestu. Priključak ima dužinu 15 m, širinu 5,5 m i jednostrešni nagib od 2,5%.

Osnovne količine izvedenih radova:

  • zapadni predusjek: iskopi 12.946 m3, zaštita iskopa mlaznim betonom debljine 7 i 10 cm izvršena je na 1.558 m2, ugrađeno je 6.282 kg armaturne mreže za armiranje mlaznog betona i 3.740 kg za zaštitu pokosa;
  • istočni predusjek: iskopi 8.840 m3, zaštita iskopa mlaznim betonom debljine 7 i 10 cm izvršena je na 1.694 m2, ugrađeno je 6.978 kg armaturne mreže za armiranje mlaznog betona i 1.440 kg za zaštitu pokosa. Za zaštitu pokosa ugrađeno je i 225 komada sidara;
  • tunelski iskopi činili su ukupno 42.328 m3, od čega na V. tunelsku kategoriju otpada 2,6%, na IV. 15% i na III. 82,4%. Za osiguranje tunela ugrađeno je mlaznog betona na više od 29.000 m2 površine (debljina 10, 15 i 20 cm), zatim 132 t armaturne mreže, 100 komada čeličnih lukova (35,6 t), 784 čelične platice (6,1 t) i 4.550 komada raznih sidara. Za betoniranje podnožne ploče utrošeno je 730 m3 betona;
  • u zapadnom predusjeku je postavljeno 2 x 290 m cijevi promjera 1.200 mm, a u tunelu 2 x 2.512 m. Za zaštitu ovih cijevi ugrađeno je ukupno oko 6.000 m3 betona.

Pripremni radovi na oba radna mjesta ispred portala tunela obuhvaćali su: izgradnju trafostanica od 400 kVA, ventilatorskih stanica 60 kVA, kompresorskih stanica 16 m3/min. Izgrađeni su i ostali pomoćni objekti. Iskopi i osiguranje u tunelu izvodili su se s dva napadna mjesta u punom profilu radeći u 3 smjene.

Za potrebe odvijanja radova na dva napadna mjesta izradila se pristupna cesta od postojeće asfaltirane ceste na TTTS-u do istočnog portala tunela u dužini od 720 m i širini 6 m, te gradilišna cesta od istočnog portala tunela do odlagališta smeća Karepovac u dužini od oko 1.100,0 m i širini 6 m. Cesta je izgrađena kao makadamska.

Bušenje u tunelu izvodilo se hidrauličnim bušaćim strojem s dvije grane. Za bušenje se primjenjivao kružni zalom sa središnjom bušotinom profila 100 mm i paralelnim bušotinama. Dubina bušenja, ovisno o kategoriji stijenske mase i tipu podgrade, bila je 2,75 - 2,40 - 2,00 ili 1,65 m.

Za miniranje tunela upotrebljavali su se neelektrični nonel upaljači, amonal V ojačani i gurit za konturne bušotine.

Pri planiranju miniranja vodilo se računa da (zbog eksplozije) brzina oscilacija čestica tla u blizini pojedinih objekata ne prijeđe dopuštene granice.

Tijekom iskopa tunela na međusobnoj udaljenosti od 300 m napravljena su proširenja u kojima se obavljao ukrcaj dampera za izvoz materijala iz tunela. Ukrcaj materijala na mjestu iskopa tunela obavljao se utovarivačem.

Ukrcaj materijala s privremenog odlagališta i odvoz na odlagalište obavlja se rovokopačem i damperskim vozilima kapaciteta 12 m3.

Mlazni beton projektirane podgrade ugrađivao se aparatom za mokri postupak minimalnog kapaciteta 4,0 m3/h, a mlazni beton zaštite iskopa ugrađivao se torkret aparatom za suhi postupak kapaciteta 4,0 m3/h.

Prijevoz smjese mlaznog betona od betonare do mjesta ugradnje u tunelu obavlja se automiješalicama, čije dimenzije omogućavaju ulazak u tunel ispod ventilacijskih cijevi. Da bi se sačuvalo projektirano dno od raskvašenosti, betonirana je podnožna ploča tijekom iskopa tunela 2 do 4 puta mjesečno, a u težim tipovima tunelskog osiguranja odmah. Pred portalom su bile postavljene stabilne crpke s rezervoarima za crpljenje otpadnih voda i kišnice. Voda se crpila u postojeće oborinske kanale.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak