Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Mostovi, cestovni objekti » Detaljni prikaz
  

Vijadukt Vežice

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Lokacija: Rijeka, državna cesta D 8, dionica Orehovica-Sveti Kuzam, Republika Hrvatska
Projektant: Glavni projekt Rijekaprojekt-niskogradnja d.o.o., Rijeka
Izvedbeni projekt Projektni biro KONSTRUKTOR d.d., Split
Razdoblje građenja: IX./2003. - II./2005.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Građevina je kombinacija vijadukta, poluvijadukta i dijelova trase na terenu, oivičenih potpornim idovima. Svi zidovi imaju iste poprečne presjeke kao krila upornjaka. Stupovi poluvijadukta, koji u priključeni na uzdužni potporni zid u razdjelnom pojasu, imaju iste oblikovne elemente kao i stupovi vijadukta.

Karakteristični modul konstrukcije je raspona 30 m, kakav je korišten kod građevina na već izgrađenim dionicama riječke obilaznice. Na sjevernom kolniku ima ukupno 15 raspona, a na južnom 5. Ukupna dužina građevine između krajnjih točaka krila na upornjacima je 600,90 m.

Nosači su na upornjake i stupišta oslonjeni preko običnih neoprenskih ležajeva. Temeljenje je izvedeno zasijecanjem u stijensku podlogu koja je u zapadnom dijelu građevine vapnenačka, a u istočnom siltit.

Na prijelzu preko željezničke pruge poštovana je slobodna visina za elektrificirani profil normalnog kolosijeka (6,20 m), a na prijelazu preko lokalne ceste Podmarči-Draga slobodni profil od 4,80 m.

Rasponska konstrukcija se sastoji od montažnih glavnih uzdužnih nosača od prednapetog betona, koji su na ležajevima povezani poprečnim nosačima, te armiranobetonske ploče koja se izvela na licu mjesta. U svim poljima, izuzev na lijevom polju prijelaza preko pruge, u presjeku su 4 nosača visine 180 cm, a zbog potrebe osiguranja slobodne visine nad kolosijecima u spomenutom polju s 5 nosača, razmak je 217,5 cm. Kolnička ploča je debljine 20 cm.

Nad stupovima je konstrukcija povezana kontinuitetnim pločama. Dilatacijske naprave postavljene su na upornjacima, te na stupnim mjestima S4 i S9. Dužina dilatacijskih polja ne prelazi 120 m udaljenosti. Nosači su na upornjake i stupišta oslonjeni preko običnih neoprenskih ležajeva.

Ukupna širina vijadukta iznosi 22,20 m. Širina kolnika jednog smjera je 2x (0,35+3,50)=7,70 m, vanjskih hodnika po 1,75 m, a unutarnjih po 1,65 m.

Rasponska se konstrukcija oslanja na upornjake i stupišta preko neoprenskih ležajeva. Upornjaci su zatvorene, sandučaste konstrukcije prilagođene terenu, s obješenim ili punim krilima. Na nekim mjestima na upornjake se nastavljaju potporni zidovi. Dijelovi potpornih zidova koji služe za prijenos horizontalnih sila na upornjake s njima su kruto vezani.

Stupovi vijadukta i poluvijadukta su zidna platna s gredom za oslanjanje nosača. I stupovi poluvijadukta su povezani s dijelovima potpornih zidova zbog potrebe dodatne mase.

Svi elementi donjeg ustroja građeni su betonom MB 30 i rebrastim čelikom RA 400/500. Elementi donjeg ustroja betonirani su u glatkoj oplati, s izuzetkom vidljivih dijelova upornjaka uz željezničku prugu, te upornjaka i stupova uz prolaz Draške ceste, gdje su plohe predviđene u profiliranoj oplati. Plohe elemenata koje dolaze u dodir s tlom premazane su bitumenom.

Na trasi je kolnička konstrukcija i ostali detalji istovjetni ostalim dijelovima trase. Sastoji se od 3 nosiva sloja, vibriranog drobljenca debljine 20 cm, cementnoga stabiliziranog kamenog materijala debljine 20 cm i bitumeniziranog drobljenca debljine 12 cm. Na objektu je na hidroizolaciju položen zaštitni sloj tvrdo lijevanog asfalta debljine 3 cm. Habajući sloj asfaltbetona jednak je na cijeloj površini i ima debljinu od 6 cm.

Kolnik je na objektu oivičen betonskim hodnicima na kojima su cestovna odbojna ograda i pješačka ograda. Razdjelni pojas završava mršavim betonom, a samo na južnom rubu kolnika pod usjekom, na mjestima gdje ne dolazi zaštitni zid, bankina završava humusom i zatravnjivanjem.

Na prijelazu preko željezničke pruge postavljena je dodatna zaštitna ograda. U razdjelnom pojasu su stupovi rasvjete koji su povezani cijevima za prolaz kablova.

Odvodnja je zatvorenog tipa, na kolniku su postavljeni slivnici u rigolu (kao na otvorenoj trasi), a na konstrukciji su slivnici u svakom polju. Ovi su uzdužnim cijevima povezani s prvim oknima odvodnje na trasi. Vododjelnica je postavljena na prijelazu željezničke pruge i u skladu s tim je postavljen kolektor.

Uz upornjak U1 se voda iz obodnog kanala usjeka odvodi prema Orehovici propustom promjera 100 cm.

Za izgradnju vijadukta izvedeni su radovi i ugrađene sljedeće količine osnovnih građevinskih materijala: iskop svih kategorija tla 60.000 m3, ugrađeno je 11.800 m3 betona i 1.200 t armature. Utrošeno je 120 t užadi za prednapinjanje i 120 m3 drvene građe.

Organizacija rada i tehnologija građenja riješeni su u sklopu sveukupnih radova koje je izvodio KONSTRUKTOR i ostale tvrtke na dionici državne ceste D 8.

Radovi na donjem ustroju izvođeni su suvremenom građevinskom mehanizacijom koja je isključivo namijenjena za projektirane iskope i prijevoze.

Tehnologija za izvođenje betonskih radova (oplate, skele i dr.) je onakva kakva je korištena na sličnim objektima. Beton je proizveden na izvoditeljevoj betonari koja je instalirana na gradilištu.

Montaža prednapetih elemenata (nosača) obavljena je autodizalicama, a njihov prijevoz s radnog platoa do mjesta ugradnje organiziran je specijalnim vozilom.

Koristili smo sljedeća sredstva rada i opremu: betonaru, utovarivač, samohodnu hidrauličnu bušilicu, stroj za mokro prskanje betona, automiješalice, toranjske dizalice, rovokopače, kolica za prijenos nosača, strujne agregate, autodizalice i kamione dampere.

Izgradnja objekta tekla je prilično otežano zbog slabe pristupačnosti i vrlo strmog terena. Nakon pripremnih radova, te uklanjanja površinskih slojeva materijala, izvršeni su zemljani radovi kako bi se dobila operativna površina za ostale radove. Posebnu pažnju posvetili smo iskopima za upornjake uz željezničku prugu i njihovu izgradnju.

U tijeku gradnje nailazilo se na probleme koji nisu mogli biti predviđeni projektom, kao npr. nailazak na špilju i na neucrtane instalacije struje, vodei sl.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak