Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Rezultati pretraživanja » Detaljni prikaz
  

Dionica Komin-Breznički Hum

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
Lokacija: dionica autoceste od Zagreba prema granici Mađarske,
Republika Hrvatska
Projektant: Rijekaprojekt - Niskogradnja d.o.o, Rijeka
Razdoblje građenja: 1998./2000.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Polaganje sloja cementne stabilizacije obavili smo u tri navrata tijekom 1999. i 2000. godine (neto trajanje radova 5,5 mjeseci), a izgradnja mostova LONJA II i LONJA III trajala je od listopada 1998. do rujna 1999. godine i, nakon prekida, od srpnja 2000. do rujna 2000. godine.

Autocesta Zagreb-Varaždin-Goričan dio je međunarodnog cestovnog pravca E-65, uvrštenog u TEM (Trans European Motorway), koji spaja Budimpeštu preko Varaždina i Zagreba s Rijekom, odnosno povezuje zemlje srednje i istočne Europe s lukama sjevernog Jadrana. Njegovu značenju pridonosi i to što je uvršten u Ogranak B paneuropskog prometnog koridora broj V.

Trasa dionice KOMIN-BREZNIČKI HUM od km 28+400 do km 40+700 položena je dolinom rijeke Lonje u Lonjskom polju. Teren je ravničarski tako da je trasa ispružena i ima blage elemente horizontalnog i visinskog toka. Dionica počinje nakon čvorišta KOMIN, a završava čvorištem BREZNIČKI HUM.

Kako trasa presijeca poprečne veze u dolini, u sklopu dionice izgrađeno je pet putnih prijelaza, tri mosta i sedam propusta. U zoni gradnje mostova obavljena je regulacija rijeke Lonje.

Dionica Komin – Breznički Hum izgrađena je u punom profilu autoceste s dva odvojena kolnika, a svaki kolnik ima dva vozna i zaustavni trak. Ukupna širina autoceste s uključenim rubnim trakovima, razdjelnim pojasom i bankinama iznosi 27,90 m. Uzdužni nagib iznosi 0,11 - 0,50%, vertikalna zaobljenja R= 42.000 - 400.000 m, poprečni nagib 2,50%, a horizontalna zaobljenja 1.600- 10.000 m. Sva križanja s ostalom prometnom mrežom riješena su denivelirano.

Most LONJA II je građevina u trasi autoceste u km 38+365 kojom se premošćuje rijeka Lonja, a osi mosta i vodotoka se sijeku pod kutom od 50°.

Most se sastoji od dvije odvojene ploče rasponske konstrukcije za svaki kolnik i dva zajednička upornjaka; ima jedan raspon dužine L= 16,70 m, svijetlog otvora 16,00 m; ukupna širina iznosi 28,40 m, od toga kolnik 2 x 10,70 m, a poslužne staze vanjske i unutarnje 4 x 1,75 m; visina nivelete nad vodotokom je h= 5,92 m; poprečni pad je na oba kolnika desni i iznosi 2,50%, a uzdužni uspon je 0,24%.

Donji ustroj mosta, upornjaci, izveden je kao armiranobetonski, monolitni s upetim paralelnim krilima te temeljen plitko na zamjenjujućem sloju podložnog betona. U sklopu regulacije korita rijeke Lonje, na mjestu mosta je korito rijeke uređeno betonskom oblogom u dužini od 105 m.

Most LONJA III je građevina u trasi autoceste u km 40 + 085 kojom se premošćuje rijeka Lonja, a osi mosta i vodotoka se sijeku pod kutom od 90°. Most se sastoji od dvije odvojene ploče rasponske konstrukcije za svaki kolnik i dva zajednička upornjaka: ima jedan raspon dužine L= 14,70 m, svijetlog otvora 14,00 m; ukupna širina iznosi 31,50 m, od toga kolnik 2 x 12,75 m, a poslužne staze vanjske i unutarnje 4 x 1,75 m; visina nivelete nad vodotokom je h= 6,20 metara; poprečni pad je prema vanjskim rubovima i iznosi 2,50%, a uzdužni uspon je 0,50%.

Donji ustroj mosta, upornjaci, izveden je kao armiranobetonski, monolitni s upetim paralelnim krilima te temeljen na armiranobetonskim bušenim pilotima promjera 1.00 m.

Osnovne količine izvedenih radova su: 25.000 m3 cementne stabilizacije, zemljani radovi čine 18.200 m3, bušeni AB piloti 330 m, ugrađeno je 3.230 m3 betona i 264.000 kg armature. Hidroizolacija je izvedena na 1.800 m2, dok zaštitne ograde imaju dužinu od 360 m.

Mostovi LONJA II i LONJA III gradili su se tako da se rijeka Lonja izmjestila u devijacije uz rub građevinskih jama pri izradi donjeg ustroja mostova, a rasponske konstrukcije izgrađene su od montažnih armiranobetonskih nosača, izvedenih na gradilištu i postavljenih 200-tonskom autodizalicom i onda monolitizirane.

Sloj cementne stabilizacije u sklopu konstrukcije gornjeg ustroja trase izgradio se dijelom grejderom, a dijelom finišerima, te valjcima, s materijalom proizvedenim u postrojenju instaliranom za ovu potrebu u Kominu.

Izvedbu radova pratile su teškoće koje su za posljedicu imale prekide i utjecale su na trajanje ukupnih radova. Od teškoća se izdvajaju one vezane uz izvlašćivanje zemljišta za gradnju te nepredvidivost poplava i mrazova u Lonjskoj dolini.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak