Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Rezultati pretraživanja » Detaljni prikaz
  

Dionica Baška Voda-Vepric

$0OSNOVNI PODACI:$0 $0Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb$0 Lokacija: dionica između Baške Vode i Svetišta Vepric na Državnoj cesti D 8, Republika Hrvatska$0 Projektant: Geoprojekt d.d., Zagreb$0 Razdoblje građenja: IX./2003. - VI./2004.$0 $0KRATKI OPIS GRAĐENJA:$0 $0Dionica Baška Voda-Svetište Vepric ima dužinu 6,93 km, a ugovornu obvezu izvoditelja činili su sljedeći radovi:$0 $0 $0 pripremni radovi-uklanjanje postojećih rigola, pasica, zaštitne ograde, prometnih znakova;$0 $0zemljani radovi-iskopi, izrada bermi i bankina, čišćenje, ugradnja Bepo elemenata;$0 $0odvodnja-čišćenje propusta, produženje uljeva i izljeva propusta;$0 $0izrada potporno-obložnog zida u sklopu proširenja raskrižja Krvavica i izrade trećeg traka;$0 $0 radovi na kolničkoj konstrukciji-”frezanje”, ugradnja tampona na proširenjima i odmorištima, ugradnja izravnavajuće-nosivog sloja BNS 22, ugradnja habajućeg sloja AB 11;$0 $0 betonski radovi-betoniranje rigola, pasica, nogostupa, ugradnja rubnjaka;$0 $0izrada opreme ceste, horizontalna i vertikalna signalizacija, postava zaštitne ograde;$0 $0 sanacija vijadukata-saniranje oštećenja starih vijadukata Dječje Selo, Krvavica i Vepric.$0 $0 $0 Osnovna namjena ovog projekta obnove je u poboljšanju preglednosti ceste, omogućavanju stabilnosti i sigurnosti prometa zbog pojave mogućih odrona, osiguranju boljih vozno-dinamičkih uvjeta te odgovarajućoj odvodnji na cesti i uz cestu. Dionica sadrži 24 zavoja, najmanji polumjer kružnog luka horizontalnog zavoja iznosi 46 m, a najveći 2000 m.$0 $0Dimenzije elemenata poprečnog profila su:$0 $0 $0širina voznog traka u pravcu 3,25 m$0 $0širina rubnog traka 0,30 m$0 $0širina bankine 1,20 m$0 $0širina rigola 0,50 m$0 $0širina berme uz rigol 0,70 m$0 $0 $0 Poprečni nagib u pravcu je 2,5 %, a u zavojima u zavisnosti od polumjera zakrivljenosti i usvojene računske brzine. Računska brzina je 70 km/h, najveći uzdužni nagib na trasi ne prelazi 6 %, a zaobljenja nivelete znatno premašuju minimalno zahtijevane iznose. Kolnička konstrukcija se sastoji od izravnavajućeg sloja BNS 22s promjenjive debljine i habajućeg sloja AB 11E, debljine 4,0 cm. Izvedena je potpuno nova horizontalna i vertikalna signalizacija u skladu s novim Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. Stara zaštitna ograda, koja nije bila propisno ugrađena ili je bila u lošem stanju, zamijenjena je novom koja je također ugrađena na mjestima gdje je nedostajala.$0 $0 Naše Društvo je izvelo sljedeće količine radova: iskopi 9.233 m3 i nasipi 2.020 m3. Ugrađeno je 2.365 m3 betona i 21.300 kg armature, a za asfaltiranje je utrošeno 13.525 t asfaltne mase.$0 $0 S obzirom na dužinu dionice od 6,93 km i opsega poslova, formirala su se dva paralelna gradilišta s istovjetnim grupama radova. Za radove sanacije vijadukta formirano je posebno gradilište.$0 $0 Upotrijebljena je sljedeća građevinska mehanizacija, oprema i vozila: veliki bager gusjeničar i kombinirani bageri s hidrauličnim čekićem i košarom, kamioni (kiperi i s hidrauličnom granom), pokretni kompresor, finišer, valjci za asfalt, automiješalice, dostavno vozilo, agregati, zračni čekići, pile za asfalt, vibroploče, vibrovaljci i dr.$0 $0 Osnovni otežavajući faktor predstavljalo je izvođenje radova pod prometom. Korištenjem i postavljanjem privremene prometne signalizacije prema Projektu privremene signalizacije počinjali su se izvoditi radovi koji su se nadalje premiještali iz usjeka u usjek na način da se ograđivala bliža polovica ceste radnoj strani usjeka, a regulacija prometa se odvijala jednosmjerno. Istodobno su se započinjali radovi i s druge strane ceste na minimalnoj udaljenosti od 200 m od prethodno ograđene dionice izvođenja radova.$0
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak