Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Rezultati pretraživanja » Detaljni prikaz
  

Most Dubrovnik

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste, Zagreb
Lokacija: iznad Rijeke dubrovačke, Dubrovnik, Republika Hrvatska
Projektant: Građevinski fakultet, Zagreb
Razdoblje građenja: X./1998. – IV./2002.

KRATAK OPIS GRAĐENJA:

Na temelju osnovnog projekta Poslovna udruga WALTER-BAU AG i KONSTRUKTOR Split su izradili varijantno rješenje koje je Građevinskom fakultetu iz Zagreba bila osnova za izradu glavnog i izvedbenog projekta.

Varijantno rješenje je težilo svođenju tehničkih problema na najmanju mjeru, pojednostavljenju izvedbe i smanjenju troškova održavanja tijekom uporabe, pri čemu su se poštovali svi temeljni parametri iz osnovnog projekta (trasa i prometno rješenje). Ukupna dužina mosta je jednaka, a položaj upornjaka i pilona odgovara rješenju iz osnovnog projekta.

Rasponi varijantnog rješenja iznose 87,35 + 304,05 + 90,00 = 481,40 m. Noseći sustav čine 147,4 m dugi prednapeti prilazni zapadni dio mosta i glavni nesimetrični most s kosim zategama, s rasponskim sklopom dužine 334 metra. Prednapeti prilazni zapadni dio mosta raspona 87,35 m konzolno je produžen u veliki otvor za 60,05 m, čime je ostvareno smanjenje glavnog raspona mosta s kosim zategama s 304 na 244 m.

Visina sandučastog poprečnog presjeka prilaznog vijadukta je promjenjiva od najmanje 3,20 m na upornjaku i 3,0 m na kraju konzole do najviše 8,0 m nad monolitno spojenim stupom.

Spregnuti rasponski sklop glavnog mosta čine čelični glavni nosači I-presjeka, smješteni na rubovima na međusobnom razmaku od 13,10 m, čelični poprečni nosači I-presjeka na razmaku od 5,0 m i betonska kolnička ploča debljine 0,25 m, izvedena monolitno. Za sprezanje čelika i betona predviđeni su čepasti moždanici. Kose zatege u dvije ravnine pridržavaju rasponski sklop na razmaku od 20,0 m, kao i u Osnovnom projektu. Pilon je A-oblika s uspravnim vrhom, ukupne visine 141,5 m. Krakovi sandučastog presjeka s vanjskim izmjerama 4,0 x 5,0 m su kod temelja razmaknuti za 32,0 m, a ispod rasponskog sklopa međusobno povezani poprečnom gredom koja pruža oslonac rasponskom sklopu.

Rasponski skop je upet u AB upornjak na istočnoj obali. Šest od ukupno devet parova kosih zatega malog otvora sidri se u taj višedijelni šuplji upornjak, koji vlačnu akciju od zatega preuzima vlastitom težinom i ispunom kamenim gradivom. Prilazni vijadukt se oslanja na upornjak na zapadnoj obali iznad jednog uzdužno pomičnog i jednog svestrano pomičnog ležaja.

Na poprečnoj gredi pilona predviđena su dva svestrano pomična ležaja, dok se vodoravne sile u poprečnom smjeru preuzimaju kliznim ležajima, smještenim na uspravnim rubovima kolničke ploče.

Temelj razdjelnog stupa izveden je kao pravokutna ploča dimenzija 23 x 14 m, debljine 4 m. Krakovi pilona temelje se na zasebnim temeljima kvadratnog tlocrta stranice 16,0 m, debljine 6,0 m, međusobno povezanim betonskom zategom za preuzimanje vodoravnih sila zbog nagnutosti krakova.

Izvedba prilaznog vijadukta izvedena je slobodnom konzolnom gradnjom obostrano od razdjelnog stupa u segmentima dužine oko 5,0 m, osim manjeg dijela u blizini upornjaka koji je izveden na skeli.

Tijek izvedbe glavnog mosta:

Nakon izvedbe betonskog A-pilona u podiznoj oplati ugrađen je čelični rasponski sklop u malom otvoru navlačenjem s dubrovačkog upornjaka.

Za izvedbu rasponskog sklopa u velikom otvoru primijenjen je postupak slobodne konzolne gradnje od pilona prema prilaznom vijaduktu na zapadnoj obali. Čelične sekcije dužine 20 m, što odgovara razmaku kosih zatega, ugrađene su pomoću derrick - krana, postavljenog na kraju već montiranog dijela rasponskog sklopa. Nakon sastavljanja čeličnih nosača s čeličnim nosačima prethodne sekcije, ugrađene su i prednapete kose zatege na prednjem kraju nove sekcije i odgovarajuće sidrene zatege u malom otvoru.

Sukcesivno s montažom čeličnih sekcija slobodnom konzolnom gradnjom u glavnom rasponu, izvodi se monolitna betonska ploča simetrično u odnosu na pilon. Kada se nalijevanje betonske ploče završi do dubrovačkog upornjaka, izvedba betonske ploče u glavnom rasponu se nastavlja dalje, tri-četiri odsječka iza zadnje montirane čelične sekcije. Postupak se ponavlja za svaku sljedeću sekciju.

Zaključno, inačica zadržava cjelovito prometno rješenje iz osnovnog projekta i uz pridržavanje propisanih posebnih uvjeta, a razlike su u konstruktivnom oblikovanju, kako slijedi:

  • Smanjenje zavješenog dijela mosta za 60 m, za koliko je duža konzola.
  • Zamjena sandučastog rasponskog sklopa glavnog mosta otvorenim spregnutim presjekom s betonskom kolničkom pločom.
  • Pomicanje uzdužno nepokretnih oslonaca rasponskog sklopa s pilona na upornjak.
  • Ukidanje pomoćnih prostornih zatega tijekom montaže glavnog raspona.
  • Smanjenje visine pilona za oko 24 m.

Osnovne izvedene količine radova su: iskopi 10.000 m3, razni betoni od MB-10 do MB-60 čine 17.250 m3, armatura 2.200 t, čelična užad kosih zatega 320 t, čelična užad kablova za prednapinjanje 120 t, čelična konstrukcija 1.400 t, hidroizolacija 6.500 m2, te 4.000 m2 asfalta.

Gradnju mosta su pratile određene specifičnosti, kao na primjer nejasno definiran prostor gradilišta uz prometnice i stambenu zonu, povremeno je dolazilo do prekida radova između pilona i upornjaka na istočnoj strani zbog stambenih objekata, a specifičnosti su pratile temeljenje pilona i izradu njegova vrha.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak